A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чемеровецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Положення про сектор "Служба у справах дітей"

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення  сорок сьомої сесії

                                                                          Чемеровецької селищної ради

                                                                          від 10.07.2020 № 8-47/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор «Служба у справах дітей»

відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор «Служба у справах дітей» є структурним підрозділом відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради.

Сектор «Служба у справах дітей» (далі – Сектор) утворений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні.

Сектор підконтрольний та підзвітний начальнику відділу з питань соціальної політики селищної ради.

1.2. Сектор утворюється з метою здійснення соціального захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності у населених пунктах селищної ради, ведення питань опіки, піклування та усиновлення.

         1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, рішеннями та розпорядженнями селищного голови, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим положенням.

         1.4. Особи, що працюють у Секторі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок бюджету селищної ради.

1.5. При Секторі можуть  функціонувати дорадчі органи, створені розпорядженням голови селищної ради.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями Сектору є:

1) реалізація на території населених пунктів селищної ради політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

3) подання пропозицій стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм щодо реалізації політики з питань дітей, а також до проектів програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

4) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

5) ведення статистики щодо дітей;

6) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

7) відвідування дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх
проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального
захисту дітей;

8) визначення  потреби  в  утворенні  спеціальних  установ  і
закладів соціального захисту для дітей;

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) надання      потенційним      усиновлювачам,      опікунам,
піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформації
про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видання направлення
на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного
контакту з дитиною;

11) підготовка  актів  обстеження  умов проживання дитини та опис її
майна,  а також актів обстеження житлово-побутових умов потенційного
опікуна, піклувальника;

 12) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

13) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

14) оформлення документів на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей та дитячих  будинків сімейного  типу;

15) ведення справ з опіки, піклування над дітьми та усиновлення
дітей;

16) представлення  у разі необхідності інтересів дітей в судах,
у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності;

17) організація та проведення  разом  з  іншими  відділами селищної ради, Чемеровецьким відділенням поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області роботи щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність;

18) проведення  перевірок  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

19) підготовка звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

20) участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

21) розгляд в установленому порядку звернень громадян;

22) проведення інформаційно-роз'яснювальної, профілактичної роботи з питань що належать до її компетенції, в тому числі, із запобігання домашньому насильству;

23) здійснення інших функцій, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

3.1. Сектор очолює завідувач, який за результатами конкурсного відбору  призначається на посаду селищним головою, керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Звільняється з посади згідно розпорядження селищного голови.

Умови - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи  за  фахом  на   службі   в   органах   місцевого
самоврядування (державній службі) на керівних посадах не менше 3
років або  при  необхідності  (виходячи  із  виконання  виконавчим
органом  основних  завдань  та  функцій)  стаж  роботи за фахом на
керівних посадах в інших сферах управління складає не менше 4 років.

    1. Завідувач Сектору:

1) звітує перед начальником відділу, виконавчим комітетом селищної ради про виконання покладених на Сектор завдань;

2) подає на погодження начальнику відділу Положення про Сектор (змін до Положення);
3) розробляє та подає на затвердження начальнику відділу посадові інструкції  працівників сектору;

4) планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;
5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питання, що належать до компетенції Сектору, розробляє проекти відповідних рішень

6) здійснює інші повноваження, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, які відносяться до сфери діяльності Сектору.

3.3 За матеріально-технічне забезпечення сектору відповідає начальник відділу з питань соціальної політики.

 

IV. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

        4.1. Сектор фінансується за рахунок коштів бюджету Чемеровецької селищної ради, які виділені на Відділ з питань соціальної політики.

        4.2. Джерелами  фінансування Сектору є кошти бюджету селищної ради, інші кошти, передані Відділу соціальної політики згідно з чинним законодавством.

        4.3. Гранична чисельність працівників затверджується на засіданні селищної ради.

4.4 Фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова селищної ради у межах відповідно до бюджетних призначень.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

        5.1. Особи, що працюють у Секторі є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, передбачених у законах України "Про державну службу", про  "Службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції".

5.2. Виконання покладених на Сектор завдань і  функціональних обов'язків працівників здійснюється відповідно до цього Положення.

5.3. Виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, начальника відділу відбувається відповідно до компетенції Сектору.

5.4. Завідувач Сектору відповідає за своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Сектору, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, облік дітей відповідних категорій.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

        6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

        6.2. Реорганізація або ліквідація Сектору здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

      

 

 

Секретар селищної ради                                             Олена  БИСТРАКІВСЬКА     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь