A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чемеровецька селищна рада - об'єднана територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Положення про виконавчий комітет

 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

першоїсесії VII скликання

 

від 27 грудня 2016 року                                                               № 32-1/2016

 

Про затвердженняПоложення про виконавчийкомітетЧемеровецькоїселищної ради

 

Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26,  статтею 51 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

ЗатвердитиПоложення про виконавчийкомітетЧемеровецькоїселищної ради (додається).

 

 

 

 

Селищний голова                                                                          О. Собань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Затверджено

                                                                             рішення першої сесії

 VІІ скликання

 Чемеровецької селищної ради

                                                                             від 27.12.2016 № 32-1/2016  

Положення

про виконавчийкомітетЧемеровецькоїселищноїради

 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Положення про виконавчий комітет ради (далі – Положення) напрацьоване  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів та регулює організаційно - процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи  виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє селищного голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини  засідань виконкому протягом року, селищний голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.5. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчого апарату ради, а також запрошені особи.

1.6. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час, місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ.

Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники відділів виконавчого апарату ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.7. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує загальний відділ за підписом керуючого справами виконкому селищної ради.

Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень

надаються членам виконавчого комітету.

1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету  селищний голова, а у разі його відсутності з поважних причин – перший заступник селищного голови .

1.9. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може

проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.10. На засіданні виконавчого комітету загальним відділом ведеться протокол.

1.11. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис  селищного

голови, а у разі його відсутності з поважних причин - першого заступника селищного голови.

1.12. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

2. Члени виконавчого комітету

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  селищного голови. До виконавчого комітету за посадою входять  селищний  голова, перший заступник та заступник  селищного голови, секретар селищної ради, керуючий справами виконкому селищної ради, старости.

2.2. Члени виконавчого комітету мають право:

2.2.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.2.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету на півріччя та щомісячного календарного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається загальним  відділом за пропозиціями першого заступника, заступника  селищного голови, керуючого справами виконкому, членів виконавчого комітету та керівників структурних підрозділів до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

- підготовка рішень виконавчого комітету;

- контроль за виконанням документів;

- робота з кадрами;

- наради;

- участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей відповідно календарних державних та професійних свят.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету та питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету .

3.5. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається  виконавцям, зазначеним у плані.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконкому селищної ради.

3.7. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконкому селищної ради інформує виконком про виконання плану роботи за попередній період.

3.8. Щомісячний календарний план заходів селищної ради та її виконавчого комітету формується загальним відділом на підставі планів роботи структурних підрозділів, підписується керуючим справами виконкому та затверджується головою до 25 числа попереднього місяця.

 

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями)

селищного  голови або в ініціативному порядку першим заступником, заступником селищного голови в межах своєї компетенції , секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету селищної ради.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на першого заступника, заступника  селищного  голови, керуючого справами виконкому селищної ради, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату   .

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України

«Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до загального відділу в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.5. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній

зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції , рішення, прохання,

конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

4.6. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. 

4.7. Проекти рішень  погоджуються у паспорті рішення з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству.  До паспорту рішення вноситься найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення також викладаються у паспорті рішення, про що робиться відповідна відмітка.

4.8. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

- перший заступник селищного  голови;

- керуючий справами виконкому селищної ради;

- начальник юридичного відділу;

- начальник загального відділу.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком громади, в обов’язковому порядку погоджуються з відділом фінансів.

4.9. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.

4.10. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються до загального відділу, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

4.11. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу селищного  голови, а в разі його відсутності з поважних причин,

– посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

 

 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно  селищним  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним

цієї функції – першим заступником  селищного  голови.

5.2. Засідання виконкому скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Відповідно до плану роботи виконкому засідання проводяться у останню п»ятницю місяця.

5.3. Засідання виконавчого комітету  є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.4. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується загальним відділом, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

 

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди  селищного голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення заува-

жень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис селищному голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі,яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються  селищним  головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – секретарем виконавчого комітету.

6.5. Підписані рішення реєструються загальним відділом шляхом присвоєння

порядкового реєстраційного номера. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6.Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 5-денний термін.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння штампа

«Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується загальним відділом.

6.8. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється загальним відділом.

6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють загальний відділ та відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення апарату селищної ради.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або селищною радою.

 

 

Секретар селищної ради                                                               О.Бистраківська

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь